Sądecki matematyk

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ [ OD KL.6 DO KL.8]


REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorzy: „ Małopolskie Talenty 2018”- grupa Alfa ;

Komisja konkursowa: Grupa Alfa z opiekunem tj.:

– Olga Stokłosa olga.stokłosa@o2.pl

– Natalia Kosakowska ko.natalka@gmail.com

– Klaudia Zyzak klaudia.zyzak.ns@gmail.com

– Agnieszka Michalik – opiekun projektu siedem3@poczta.onet.pl

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu:

 • Tematyka zadań konkursowych obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla szkół podstawowych [ od klasy pierwszej do klasy ósmej ] oraz treści poszerzające podstawę programową
 • W etapie rejonowym oraz finale zakres zadań będzie poszerzony o zadania trudniejsze.

Cele konkursu:

 • zwrócenie uwagi na fakt , że 2019 jest Rokiem Matematyki,
 • popularyzowanie wiedzy matematycznej,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań naukami przyrodniczymi,
 • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia,
 • ukazanie praktycznych zastosowań matematyki,
 • przyznanie tytułu Sądeckiego Matematyka.

Forma konkursu:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs składa się z 3 etapów:
  • 1 etap – szkolny [28.II.2019r]
  • 2 etap – rejonowy [29.IV.2019r]
  • 3 etap – finał [ 11.V.2019r]
 • Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 15 lutego 2019r drogą elektroniczną na email organizatora [siedem3@poczta.onet.pl]

Zgłoszenie musi zawierać: pełną nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs na terenie szkoły [ prosimy o podanie emaila], ilość uczniów.

 • Na każdym etapie konkursu:
  • należy przekazać w depozyt członkom Komisji konkursowej telefon komórkowy,
  • uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora, komputera ,czy zestawów wzorów matematycznych,
  • stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym skutkuje wykluczeniem ucznia z konkursu,
  • uczeń biorący udział w konkursie musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody przesłany w załączniku) Są one przechowywane przez nauczyciela koordynatora na terenie szkoły do końca maja 2019r
  • uczeń otrzymuje brudnopis , który nie podlega ocenie,
  • ocenie będzie podlegać karta odpowiedzi oraz rozwiązania zadań otwartych,
  • pracę nieczytelne nie podlegają ocenie, nie wolno używać korektora,
  • Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe oraz dodatkowo dyplomy za 2 i 3 miejsce,
  • Laureat konkursu otrzymuje dodatkowo statuetkę za 1 miejsce z tytułem Sądeckiego Matematyka
  • wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres e-mail siedem3@poczta.onet.pl.
  • o sprawach nie zawartych w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Etap szkolny:

 • Odbywa się na terenie danej szkoły o godzinie ustalonej przez dyrekcję szkoły.
 • Do etapu rejonowego przechodzą trzy najlepsze osoby, które osiągnęły pułap 80 % z danej szkoły . W przypadku jednakowej ilości punktów do etapu rejonowego przechodzą wszyscy, którzy osiągnęli dany pułap.
 • Ilość uczestników na etapie szkolnym jest nieograniczona.
 • Test składa się z 25 zadań i trwa 90 minut.
 • Test odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. między godzina dziewiątą a piętnastą.
 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 30.
 • Testy zostaną wysłane na e-mail szkoły dzień przed konkursem. Za powielenie odpowiedniej ilości prac odpowiedzialny jest nauczyciel- koordynator konkursu wskazany przez Dyrekcję Szkoły.
 • Testy oceniają nauczyciele w danych szkołach.
 • Pierwsze trzy prace ze szkoły należy wysłać na adres PWSZ Kochanowskiego 44 ,33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Grupa Alfa, Małopolskie Talenty”.
 • Ocenione prace należy wysłać najpóźniej pięć dni po rozstrzygnięciu etapu szkolnego.
 • Klucz odpowiedzi zostanie przesłany 28 lutego 2019 roku po godzinie 18:00.

Etap rejonowy:

 • Odbywa się na terenie szkoły.
 • Do finału przechodzi osoba ,która uzyskała pułap 85%.
 • Prace oceniają nauczyciele w szkołach.
 • Wszystkie ocenione prace należy wysłać na adres PWSZ Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Grupa Alfa, Małopolskie Talenty”.
 • Etap rejonowy odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 r. między godziną dziewiątą a piętnastą.
 • Test składa się z 20 zadań i trwa 60 minut.
 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 20.
 • Testy zostaną wysłane na adres e-mail szkoły dzień przed konkursem.
 • Ocenione prace należy wysłać najpóźniej pięć dni po rozstrzygnięciu etapu rejonowego.
 • Klucz odpowiedzi zostanie udostępniony 29 kwietnia 2019 roku po godzinie 18:00.

Finał:

 • Etap finałowy odbywa się w instytucie języków obcych PWSZ, mieszczącym się przy ulicy Kochanowskiego 44 w Nowym Sączu . O godzinie rozpoczęcia poinformujemy w późniejszym terminie.
 • Za koszt przejazdu odpowiedzialna jest szkoła.
 • Test finałowy pisze 10 uczniów ,które uzyskały najwięcej punktów w etapie rejonowym.
 • Finał odbędzie się dnia 11 maja 2019 r. tj. sobota.
 • Każdy uczestnik etapu finałowego powinien posiadać ważną legitymację szkolną a opiekunowie tych uczniów muszą posiadać zgody rodziców.
 • Uczestnicy otrzymają testy w dniu konkursu.
 • Test składa się z 20 zadań i trwa 90 minut.
 • Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 30.
 • Uczeń z największą ilością punktów zostanie „Sądeckim matematykiem ”, w roku szkolnym 2018/2019.
 • W przypadku równej ilości punktów przyznajemy równorzędne tytuły „ Sądeckiego Matematyka”.
 • Prace uczniów ocenia komisja konkursowa zgodnie z wcześniej ustalonym schematem oceniania, niezwłocznie po zakończeniu etapu finałowego.

Uwagi:

 • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu etapu finałowego tj. 9 .V.2019 r
 • Wyniki konkursu zostaną upowszechnione na stronie sadeczanin.info